fbpx

About the author

ชาคร ศิวสมบูรณ์

ชาคร ศิวสมบูรณ์

ชายหนุ่มวัยกลางคน ที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ , คนที่หลับตาแล้ว สามารถเล่า ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ตั้งแต่สมัยอยุธยา มาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงสังคม เศษฐกิจ สังคม การเมืองสุรินทร์

Related Articles