Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background11246982_968795536503912_7098159384337116836_o

เกษตรกรสุรินทร์ทำการเพาะปลูกข้าวแล้วเพียงร้อยละ 48.83 ข้าวได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งแล้ว 42,000 ไร่

Tweet นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมดประมาณ 3,879,443 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 76.40 ของพื้นที่ของพื้นที่จังหวัด มีครัวเรือนเกษตร 222,294 ครัวเรือน พื้นที่ถือครองทางการเกษตร แยกออกได้ ดังนี้ พื้นที่ทำนา 3,329,919 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ 175,889 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น 216,924 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ดอก/ไม้ประดับ 66.50 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชผัก…

Share
10917042_971351862914946_3814971868644757398_n

จังหวัดสุรินทร์เชิญชวนเกษตรกรร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558

Tweetจังหวัดสุรินทร์ขอความร่วมมือนายอำเภอ และผู้นำ อปท. พาเกษตรกรชมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อนำความรู้วิทยาการด้านการเกษตรสมัยใหม่ ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้ยั่งยืน นายวินัย ตรงจิตรพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี และเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรมในฐานะผู้ผลิตอาหารและ เป็นครัวของโลกต่อไปในอนาคต สำหรับในวันนี้…

Share
Screenshot 2015-07-02 23.15.53

จ.สุรินทร์ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน กิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” 1 ก.ค. – 9 ส.ค นี้

Tweet ตามที่รัฐบาล ได้เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผ่านกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด…

Share
EyWwB5WU57MYnKOuFT7dy79uE1giVPC1qVi8ycDgBL3HKZtZEAnU7M

สุรินทร์ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งยกจังหวัด ผู้ว่ากำชับเร่งช่วย ปชช.

Tweet 2 ก.ค.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้น มา ในพื้นที่ ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม เป็นอำเภอแรกเป็นต้นมา แม้ว่าขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่หลายพื้นที่ยังคงเกิดสภาวะแห้งแล้งเนื่องจากฝนตกน้อย ภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนาน ทำให้แหล่งน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำน้อยมาก พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จ.สุรินทร์มีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากจำนวน 17 อำเภอ 120 ตำบล 540 หมู่บ้าน ปัจจุบันจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 1 อำเภอ…

Share