ปภ.สุรินทร์ พร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม

นายอำนวย จันทรัฐ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์มีลำน้ำธรรมชาติที่มีน้ำตลอดปี 8 สาย คือ แม่น้ำมูล ลำน้ำชีน้อย ลำห้วยอารีย์ ลำห้วยพลับพลา ลำห้วยระวี ลำห้วยทับทัน ลำห้วยสำราญ และลำห้วยแก้ว ส่วนปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ วัดจากเดือนมกราคม–ปัจจุบัน มีปริมาณรวม 840 มิลลิเมตร ซึ่งปีนี้มีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา หากดูข้อมูลแล้ว พอจะคาดหมายได้ว่า ปีนี้จังหวัดสุรินทร์ อาจมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมน้อยกว่าปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดสุรินทร์ ได้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำท่วม โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดสุรินทร์ ปี 2553 พร้อมจัดทำแผนเฉพาะกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและประสานการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำ ไว้พร้อม สามารถใช้การได้ทันที
นายอำนวย จันทรัฐ กล่าวต่อว่า ช่วงนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุการณ์ และติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และคำเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันได้จัดให้มีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ผ่านข่ายการสื่อสารของทางราชการ สื่อมวลชน และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

About the author

ดอกธูปเคยเป็นเด็กบ้านนอกกระจอก ๆ คนหนึ่ง , ตอนนี้ดอกธูปเป็นคนแก่บ้านนอกที่กระจอกเหมือนเดิม ...