อำเภอกาบเชิง

[ ดูแผนที่อำเภอ คลิกที่นี่ ]
คำขวัญจังหวัด สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม
คำขวัญอำเภอ กาบเชิงถิ่นคนดี เฉลิมราชกุมารีศรีสง่า ปราสาทธรรมชาติล้ำค่า แหล่งการค้าที่ช่องจอม
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง หมู่ที่ 17 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4455-9101, 0-4455-9303
หมายเลขโทรสาร 0-4455-9101
เว็บไซต์อำเภอ
ข้อมูลทั่วไป
1.ประวัติความเป็นมา บ้านกาบเชิงมีการตั้งถิ่นฐานมากกว่า 200 ปีมาแล้ว เดิมขึ้นการปกครองกับตำบลด่าน อำเภอสังขะ พ.ศ.2480 โอนไปขึ้นการปกครองกับตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท และปี พ.ศ.2506 โอนมาอยู่ในการปกครองของตำบลกาบเชิง และปี พ.ศ.2514 ได้แยกตำบลกาบเชิง ตำบลบันใด (กิ่งพนมดงรัก ปัจจุบัน) ตั้งเป็นกิ่งอำเภอกาบเชิง ปี พ.ศ.2519 เพิ่ม ตำบลโคกกลาง (กิ่งอ.พนมดงรักปัจจุบัน) อีก 1 ตำบล และในปี พ.ศ.2520 รับโอนตำบลคูตัน และตำบลด่าน จากอำเภอสังขะ และมายกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2522 จนถึงปัจจุบันมีเขตพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมีด่านชายแดนถาวรช่องจอมเป็นเขตติดต่อการค้าชายแดน
2.เนื้อที่/พื้นที่ 576 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม -พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์

ข้อมูลการปกครอง
1.ตำบล…….6…. แห่ง 3.เทศบาล..…..แห่ง
2.หมู่บ้าน….84…. แห่ง 4.อบต……..6 … แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่ ปลูกข้าวหอมมะลิ
2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1.  ปลูกปอแก้ว
2.  ปลูกมันสำปะหลัง
3.  รับจ้าง
4.  ปลูกอ้อยส่งโรงงาน
3.จำนวนธนาคาร
มี 2 แห่ง ได้แก่
1.  ธนาคารกรุงเทพ
2.  ธนาคาร ธกส.                      โทร. 0-4455-9136
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี – แห่ง
ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1.  โรงเรียนกาบเชิงวิทยา            โทร. 0-4455-9055
2.  โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา    โทร. 0-4411-2071
3.  โรงเรียนแนงมุดวิทยา            โทร. 0-4451-2082
4.  โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา      โทร. 0-4471-2071
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
ป่าไม้เบญจพรรณ ป่าทุ่งมน-บักใด เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-
ห้วยสำราญ
ด้านประชากร
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 63,240 คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 32,016 คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 31,224 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 110 คน/ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
1.ทางบก – รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214
– สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์

– สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์
2.ทางน้ำ – ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์
– ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์
3.ทางอากาศ – ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
(แม่น้ำ/บึง/คลอง)
1.  เขื่อนตาเกาว์
2.  เขื่อนห้วยเชิง
3.  อ่างเก็บน้ำแนวมุด
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2008

ที่มา : http://www.amphoe.com , http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอกาบเชิง

 

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup