อำเภอ ปราสาท

แผนที่อำเภอปราสาท

แผนที่อำเภอปราสาท

คำขวัญจังหวัด สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม
คำขวัญอำเภอ ประสาทเด่นสง่า ประชาสามัคคี ชื่อดีนามกระเดื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ที่ว่าการอำเภอปราสาท 1ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4455-1297
หมายเลขโทรสาร –
เว็บไซต์อำเภอ –

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา อำเภอประสาท เดิมเป็นท้องที่ขึ้นอยู่ในความปกครองของอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2480 ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าอำเภอเมืองสุรินทร์มีจำนวนพลเมืองมาก มีอาณาเขตกว้างขวางการปกครองดูแลไม่ทั่วถึง การคมนาคมไม่สะดวกการติดต่อระหว่างอำเภอกับตำบลบางแห่งห่างไกลและเป็นท้องที่ทุรกันดารและเพื่อความสะดวกในด้านการปกครอง การป้องกันและปราบปรามโจรผู้ร้ายตลอดจนเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น อำเภอเมืองสุรินทร์ จึงได้แยกท้องที่ตำบลกังแอน ตำบล
ไพล ตำบลตาเบา อำเภอทุ่งมน ตำบลบักได ตำบลทมอ และตำบลปรือ รวม
7 ตำบล ตั้งเป็น “ อำเภอปราสาท “ ตั้งที่ว่าการอำเภอ ณ บ้านกังแอน ตำบล
กังแอนอันที่ตั้งว่าการอำเภอในปัจจุบัน เหตุที่ขนานนามว่า
“ อำเภอปราสาท “ นั้น ก็โดยได้พิจารณาเห็นว่าเป็นท้องที่ซึ่งมีปราสาทที่สร้างโดยฝีมือขอม อยู่หลายแห่ง เช่น ปราสาทหินบ้านพลวง ตำบลกังแอน และปราสาทหินปราสาทตำบลเชื้อเพลิงต่อมาในปี พ.ศ.2518 การราชการได้แยกตำบลบักได ไปอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกาบเชิง
2.เนื้อที่/พื้นที่ 908.386 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อนช่วงเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน -มกราคม

ข้อมูลการปกครอง

1.ตำบล…….18…. แห่ง 3.เทศบาล..2…..แห่ง
2.หมู่บ้าน….237…. แห่ง 4.อบต……..18 … แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1. ทำนา
2. ทำสวนทำไร่
3. รับจ้างทั่วไป

2.อาชีพเสริม ได้แก่ –
3.จำนวนธนาคาร
มี 4 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด
3. ธนาคาร ธกส.
4. ธนาคารออมสิน
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี – แห่ง

ด้านสังคม

1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1. โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร โทร. 0-4455-1245
2. โรงเรียนโคกยางวิทยา
3. โรงเรียนตานีวิทยา โทร. 0-4451-9049
4. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา โทร. 0-4457-1680
5. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
6. โรงเรียนตาเบาวิทยา
7. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา โทร. 0-4455-1834
8. โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์ โทร. 0-4455-1793

2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท โทร. 0-4455-182

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

ด้านประชากร

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 148,908 คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 74,312 คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 74,596 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร – คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม

1.ทางบก – รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24,214
– สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ –
– สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ –
2.ทางน้ำ – ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ –
– ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ –
3.ทางอากาศ – ท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ –

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ 1. ข้าว
2. ถั่วลิสง
3. งาดำ

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
(แม่น้ำ/บึง/คลอง) 1. ลำน้ำกั้นเขตอำเภอปราสาทและอำเภอประโคนชัย
2. ลำห้วยเสนง

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 1. โรงงานระเบิด หรือย่อยหิน
2. โรงกลึงหรือช่างเชื่อม
3. โรงงานทำถ้วยกระดาษ
4. โรงสีข้าว

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 08/09/2008

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup