อำเภอเมือง สุรินทร์

แผนที่จังหวัดสุรินทร์

แผนที่จังหวัดสุรินทร์

คำขวัญจังหวัด สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม
คำขวัญอำเภอ อำเภอเมืองสุรินทร์ ถิ่นจักสาน อุทยานพนมสวาย รวมใจหลักเมือง ลือเลื่องผ้าไหม หย่อนใจห้วยเสนง ครื้นเครงกันตรึมดี ไหว้พระชีว์หลวงปู่ดุลย์
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
หมายเลขโทรศัพท์ 044-511286
หมายเลขโทรสาร 044-511286
เว็บไซต์อำเภอ

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าระหว่าง พ.ศ.2451 – 2453 ซึ่งเป็นยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองของบ้านเมือง โดยสมัยนั้นพระกรุงศรีบริรักษ์ (สุ่ม สมานนท์) นายอำเภอกรุงเก่า ย้ายมาเป็นข้าหลวงกำกับราชการเมืองสุรินทร์ มีการปรับปรุงสร้างสถานที่ราชการ ถนนหนทางในเมือง ซึ่งปรากฏว่าการสร้างที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ครั้งแรกเป็นอาคารไม้ มุงหญ้าคา ชั้นเดียว ตรงริมถนนออกจากศาลากลางด้านตะวันตก ตรงหน้าอาคารสรรพากรจังหวัดสุรินทร์ (เก่า) โดยมีนายพานเมือง อะมะระนิมิต เป็นนายอำเภอคนแรก
ต่อมาได้ย้ายจากที่เดิมไปสร้างด้านทิศตะวันออกของศาลากลางจังหวัด และย้ายไปอยู่ที่ปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็นสถานที่ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดสุรินทร์
2.เนื้อที่/พื้นที่ 1,066.26 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบบมรสุมมี 3 ฤดู ร้อน ฝน หนาว

ข้อมูลการปกครอง

1.ตำบล…….20…. แห่ง 3.เทศบาล..2…..แห่ง
2.หมู่บ้าน….289…. แห่ง 4.อบต……..20 … แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม (ทำนา)
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ทำไร่ ทำสวน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
3.จำนวนธนาคาร
มี 9 แห่ง ได้แก่
ธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์ โทร. 044-514227
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 044-511353
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ โทร. 044-514568
ธนาคารกรุงเทพ โทร. 044-512013
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 044-515061-2
ธนาคารกสิกรไทย โทร. 044-511543
ธนาคารทหารไทย โทร. 044-514250-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 044-515762-3
ธนาคารนครหลวงไทย โทร. 044-514455-8
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี 5 แห่ง

ด้านสังคม

1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โทร.044-511191
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ โทร. 044-511190
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ โทร. 044-514414

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
โรงเรียนสิรินธร โทร.044-511189
โรงเรียนสุรวิทยาคาร โทร.044-511193
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โทร.044-515689
โรงเรียนมหิธรวิทยา โทร. 044-516059
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี โทร. 044-514375
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โทร. 044-511188
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โทร.044-511192
โรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม โทร.044-511945
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ โทร.044-515175
โรงเรียนเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา โทร.044-520038
โรงเรียนสุรินทรศึกษา โทร.044-511916
โรงเรียนเบญจเทคโนโลยี โทร.044-512740
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา โทร.044-712054
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม โทร.044-712079
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา โทร.044-712049
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา โทร.044-518933
โรงเรียนนาดีวิทยา โทร.044-712051
โรงเรียนนาบัววิทยา โทร.044-712034
โรงเรียนพญารามวิทยา โทร.044-712035
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก โทร.044-549072
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ โทร.044-712060
โรงเรียนสวายวิทยาคาร โทร.044-518956
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-518124
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โทร.044-511022
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-713950

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

ดิน น้ำ ป่าไม้

ด้านประชากร

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 215,520 คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 107,852 คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 107,668 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 202.13 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม

1.ทางบก – รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214,226,2077
– สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 044-511756
– สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ 044-511295, 044-515393
2.ทางน้ำ – ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ –
– ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ –
3.ทางอากาศ – ท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ –

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
(แม่น้ำ/บึง/คลอง) อ่างเก็บน้ำห้วยแสนง แม่น้ำชี อ่างเก็บน้ำอำปึล
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ หจก.อารีย์สันติก่อสร้าง ประกอบกิจการโม่ย่อยหิน
ม.15 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์
บริษัท แฮ็ค แอนด์ จัมพ์ ฟุตแวร์ จำกัด ประกอบกิจการ ทำรองเท้าหนัง
274 ถ.เทศบาล 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
หจก.โรงสีไฟมุ่งเจริญพรสุรินทร์ (2002) ประกอบกิจการสีข้าว
103 ม.7 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์
บริษัท กิจทวีสุรินทร์ 1994 จำกัด ประกอบกิจการทำไม้ชิ้นสับจากไม้ยูคาลิปตัส
ถ.ปัทมานนท์ ม.4 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์
บริษัท แซนต้าแผคตอรี่ จำกัด ประกอบกิจการผลิตของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา
121/1 ม.4 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์
บริษัท ไอคิวคอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น พื้นสำเร็จ, เสาเข็ม
331 ถ.เลี่ยงเมือง ม.10 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
หจก.อุตสาหกรรมเจริญชัย ประกอบกิจการหมักหัวผักกาด
100 ม.13 ต.เฉนียง อ.เมือง
เหลี่ยงเฮง ประกอบกิจการทำเส้นก๋วยเตี๋ยว
23 ถ.บูรณวิศว์ ต.ในเมือง อ.เมือง
ลิ้มง่วนหลี ประกิบกิจการทำเส้นก๋วยเตี๋ยว .
875-877 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
ร้านสหรส ประกอบกิจการทำหมูหยอง/หมูยอ
ซอย 2 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง
ร้านลิ้มอี่เฮียง ประกอบกิจการทำหมูหยอง/หมูยอ
373 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/12/200

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup