อำเภอชุมพลบุรี

อำเภอชุมพลบุรี

อำเภอชุมพลบุรี

คำขวัญจังหวัด สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม
คำขวัญอำเภอ ชุมพลบุรี เขตทุ่งกุลา เมืองปลาไหล ผ้าไหมสวย รวยข้าวมะลิหอม งามพร้อมลำน้ำมูล
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี ถนนสายท่าตูม-ชุมพลบุรี สายที่ 2081
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4459-6088
หมายเลขโทรสาร 0-4459-6088
เว็บไซต์อำเภอ –

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา การตั้งบ้านเมืองชุมพลบุรีโดยสังเขป ได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าสุรินทร์ภักดีศรีไผทสมันต์(ม่วง) เจ้าเมืองสุรินทร์กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอตั้งบ้านพักค่ายเป็นเมืองชุมพลบุรี และโปรดเกล้า ฯ ให้พระยาวิเศษราชา เป็นเจ้าเมืองสถาปนาเป็น “ พระฤทธิรณสมุทร “
(ต้นตระกูล “ ฤทธิรณ “ ในปัจจุบัน)
อำเภอนามชุมพลบุรีนั้น โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเมืองตามพระนามข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ กรมหลวงมีสรรพสิทธิประสงค์ (พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช) ตั้งแต่ปี 2427 เป็นต้นมา รวมเป็นเมืองอยู่ 10 ปี
ต่อมาเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2480 ข้าหลวงประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้พิจารณาเห็นว่า บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก การคมนาคมสะดวกขึ้น จึงกำหนดการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ โดยแยกตำบลพรหมเทพ จากอำเภอชุมพลบุรี ไปขึ้นต่ออำเภอท่าตูม ทำให้อำเภอชุมพลบุรี เป็นอำเภอเล็ก
มีพลเมืองน้อย หาสมควรที่จะอยู่ในฐานะเป็นอำเภอไม่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบอำเภอชุมพลบุรี เป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ 4 มีนาคม 2480 และอยู่ในการปกครองของอำเภอท่าตูม ต่อมาเห็นว่ากิ่งอำเภอชุมพลบุรีเป็นเมืองสงบ
ไม่มีโจรผู้ร้ายชุกชุมเหมือนกับอำเภออื่นๆ ประกอบกับประชาชนก็อยู่เป็นสุข อุดมสมบูรณ์ ประชาชนจากถิ่นอื่น ก็อพยพเข้ามาทำกินมากขึ้น และตั้งถิ่นฐานมั่นคง สภาพทั่วไปเจริญขึ้นมาก จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอเป็นอำเภอ เรียกว่า อำเภอชุมพลบุรี ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2496

2.เนื้อที่/พื้นที่ 683 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อนช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

ข้อมูลการปกครอง

1.ตำบล…….9…. แห่ง 3.เทศบาล..1…..แห่ง
2.หมู่บ้าน….122…. แห่ง 4.อบต……..9 … แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ทอผ้าไหม
3.จำนวนธนาคาร
มี 1 แห่ง ได้แก่
ธนาคาร ธกส. โทร. 0-4459-6156-8
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี – แห่ง

ด้านสังคม

1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ โทร. 0-4459-6104
2. โรงเรียนเมืองบัววิทยา
3. โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร

2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ –

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

1. แม่น้ำมูล
2. ลำพลับพลา
3. ทรายแม่น้ำ

ด้านประชากร

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 71,240 คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 35,893 คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 35,347 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 104 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม

1.ทางบก – รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2081
– สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ –
– สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ –
2.ทางน้ำ – ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ –
– ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ –
3.ทางอากาศ – ท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ –

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ การเกษตร เช่น ข้าวหอมมะ
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
(แม่น้ำ/บึง/คลอง) 1. ลำน้ำมูล
2. ลำพลับพลา
3. ลำพังชู

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 1. โรงงานผลิตตู้อลูนิเนียม ที่ตั้ง ต.ไพรชลา และ ต.หนองเรือ
2. โรงงานผลิตขนมจีนและแป้งขนมจีน ที่ตั้ง ต.สระชุด

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10/01/2008

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup