เกษตรกรสุรินทร์ทำนาแล้วร้อยละ 34.13 อำเภอสนมทำการปลูกข้าวน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 0.37


นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่นาถือครองทั้งหมด 3,057,693 ไร่ รายงานข้อมูลการปลูกข้าว ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 พบว่ามีการเพาะปลูกข้าว รวมทั้งสิ้น 1,036,698 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.13 ของพื้นที่นาถือครองทั้งจังหวัด

คงเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้เพาะปลูก 2,000,711 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.87 ของพื้นที่นาถือครองทั้งหมด

โดยเกษตรกรได้ทำนาหว่านข้าวแห้งพันธ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 655,295 ไร่ ข้าวหอมมะลิ กข.15 จำนวน 374,953 ไร่ รวม 1,030,248 คิดเป็นร้อยละ 33.92 ทำนาหยอดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 4,180 ไร่ ข้าวหอมมะลิ กข.15 จำนวน 2,270 ไร่ รวม 6,450 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.64

สำหรับอำเภอที่มีการทำนามากที่สุด ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ได้แก่

1. อำเภอชุมพลบุรี มีการเพาะปลูกข้าวร้อยละ 92.52
2. อำเภอเขวาสินรินทร์ มีการเพาะปลูกข้าวร้อยละ 89.50
3. อำเภอรัตนบุรี มีการเพาะปลูกข้าวร้อยละ 78.66
4. อำเภอจอมพระ มีการเพาะปลูกข้าวร้อยละ 54.43
5. อำเภอโนนนารายณ์ มีการเพาะปลูกข้าวร้อยละ 53.68

สำหรับอำเภอที่มีการทำนาน้อยที่สุด ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ได้แก่

1. อำเภอสนม มีการเพาะปลูกข้าวร้อยละ 0.37
2. อำเภอท่าตูม มีการเพาะปลูกข้าวร้อยละ 2.02
3. อำเภอสังขะ มีการเพาะปลูกข้าวร้อยละ 5.08
4. อำเภอบัวเชด มีการเพาะปลูกข้าวร้อยละ 8.83
5. อำเภอปราสาท มีการเพาะปลูกข้าวร้อยละ 9.71
6. อำเภอเมืองสุรินทร์ มีการเพาะปลูกข้าวร้อยละ 10.56
7. อำเภอกาบเชิง มีการเพาะปลูกข้าวร้อยละ 10.85

 


สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ / ข้อมูล

loading...

Related Posts

Admin

Admin

เว็บไซต์สุรินทร์ร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งใจสร้างชุมชนออนไลน์ ที่มีคุณภาพสำหรับคุณสุรินทร์ เป็นพืนที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่คนสุรินทร์คุยกัน เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองสุรินทร์เรา ขอเปิดรับงานเขียน บทความ เกี่ยวกับสุรินทร์ ในทุก ๆ มิติ ทั้งงานพัฒนา งานศิลปวัฒนธรรม งานวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพื่อนำสุรินทร์ไปในทางที่พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
Admin