“สังคมอุปถัมภ์-ขี้เกียจ-แบมือขอ” กก.ศูนย์คุณธรรม เปิด 8 นิสัยไม่ดีของคนไทย

กรรมการศูนย์คุณธรรม เปิด 8 นิสัยไม่ดีของคนไทย ฉุดการพัฒนาประเทศไปไม่ถึงไหน ยันสามารถใช้จุดแข็งลบจุดด้อยทั้งหมดได้ แค่ความกตัญญูอย่างเดียวก็ทำคนไทยเหนือกว่าชาติอื่นๆ

moral2912

วันที่ 29 ธันวาคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำการสำรวจความคิดเห็นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2559 ทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ จำนวน 2,000 ตัวอย่าง

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวถึงผลโพล จากคำถามวัดระดับความรุนแรงของปัญหาวิกฤติทางด้านคุณธรรม, คุณธรรมสำคัญที่สังคมไทยควรส่งเสริม,คุณธรรมที่เยาวชนไทยควรได้รับการปลูกฝัง และสถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ส่วนใหญ่ การทุจริตยังคงเป็นปัญหาคุณธรรมสังคมไทย โดยกลุ่มตัวอย่างอยากให้สังคมไทยมีความสุจริต รวมไปถึงเรื่องวินัยของผู้คน ความพอเพียง และจิตอาสาจิตสาธารณะ เป็นต้น

นายสิน กล่าวถึงคุณธรรมที่ควรยึดร่วมกันของคนในระดับชุมชน/ท้องถิ่น เกือบทุกภาคจะเน้นเรื่องความสามัคคี ตามมาด้วยจิตใจเอื้อเฟื้อต่อกัน ความกตัญญู หลังในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคตเดือนตุลาคม 2559 เรื่องความพอเพียงและจิตอาสาเป็นความมุ่งมั่นของประชาชนที่จะทำดีตามรอยพ่อ

“ส่วนผลโพลที่ได้จะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร เป็นงานที่ศูนย์คุณธรรมจะนำไปต่อยอดสู่ภาคปฏิบัติต่อไป”

ด้านนายธาดา เศวตศิลา กรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวถึงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ต่อไปจะทำอย่างไรให้ประชาชนคนไทยมีอุดมการณ์รักชาติ แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น มีจิตใจอาสา และมีความปรองดองเกิดขึ้น โดยนโยบายปี 2560 ศูนย์คุณธรรม จะทำทีละเรื่อง ทีละประเด็น โดยเน้นสมัชชาสื่อจับมือและทำงานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมประชาสัมพันธ์ จากนั้นขยายผลไปยังต่างจังหวัด

ทั้งนี้ นายธาดา กล่าวถึง 8 นิสัยคนไทยที่ทำให้การพัฒนาประเทศเราไปไม่ถึงไหนด้วยว่า 1.สังคมไทยยังเป็นระบบอุปถัมภ์ค่อนข้างมาก เล่นเส้นเล่นสาย พวกพ้อง เกือบทุกองค์กร 2.คนไทยขี้เกียจ 3.ลูกอีช่างขอ รอแต่ความช่วยเหลือ 4.คนไทยรักการเฉลิมฉลอง ชอบเที่ยวมาอันดับหนึ่งแม้ต้องเป็นหนี้เป็นสินก็ตาม 5.คนไทยติดแบรนด์ ใช้ของหรูหราราคาแพง 6.ไม่รักษาเวลา อ้างรถติด ฝนตก เป็นต้น 7.คนไทยเป็นทีมเวิร์กที่ไม่ดี และ 8.ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้ไม่มีการพัฒนา

“นิสัยของคนไทยที่ดีก็มีที่ชาติอื่นตามเราไม่ทัน คือ เราสามารถปรับตัวได้ดี จุดแข็งมีความเป็นสถาบันครอบครัว ซึ่งเราสามารถใช้จุดแข็งลดนิสัยไม่ดีของวัฒนธรรมไทยได้ โดยเพิ่มนิสัยดีๆ ได้ ทั้งการทำงานเป็นทีมเวิร์ก รักชาติ มีสปิริต มีอุดมการณ์ มีความจงรักภักดี หรือความกตัญญู เหล่านี้เรียกได้ว่า คนไทยยังมีเหนือกว่าชาติอื่นๆ”

 

s293

s294

s292

s291

 

ที่มา : สำนักข่าวอิสรา

loading...

Related Posts

Admin

Admin

เว็บไซต์สุรินทร์ร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งใจสร้างชุมชนออนไลน์ ที่มีคุณภาพสำหรับคุณสุรินทร์ เป็นพืนที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่คนสุรินทร์คุยกัน เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองสุรินทร์เรา ขอเปิดรับงานเขียน บทความ เกี่ยวกับสุรินทร์ ในทุก ๆ มิติ ทั้งงานพัฒนา งานศิลปวัฒนธรรม งานวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพื่อนำสุรินทร์ไปในทางที่พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
Admin