ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เวลา 10.00 น. วันนี้ (19 มิ.ย.60) ที่ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนด้านศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตและตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งมีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งผ่านการลงมติของประชาชน โดยมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้วางกลไกในการปราบโกงที่สำคัญไว้ คือ กำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ไม่ร่วมมือสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ โดยรัฐต้องจัดให้มีกลไกให้ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 คือการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยมีกลยุทธ์เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ด้วยวิธีการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรภาคประชาชนในการทำหน้าที่ตรวจสอบและสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตในสังคม ดังนั้นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ


สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครภาคประชาชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมจำนวน 75 คน มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์มาเป็นวิทยากร


กำชัย วันสุข / ข่าว
คณิศร ศรีสุข / ภาพ
สุรพล บุตรวงศ์ ส.ปชส.สร บก.ข่าว

loading...

Related Posts

Admin

Admin

เว็บไซต์สุรินทร์ร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งใจสร้างชุมชนออนไลน์ ที่มีคุณภาพสำหรับคุณสุรินทร์ เป็นพืนที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่คนสุรินทร์คุยกัน เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองสุรินทร์เรา ขอเปิดรับงานเขียน บทความ เกี่ยวกับสุรินทร์ ในทุก ๆ มิติ ทั้งงานพัฒนา งานศิลปวัฒนธรรม งานวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพื่อนำสุรินทร์ไปในทางที่พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
Admin