ปชส.สุรินทร์นำสื่อมวลชนกว่า 40 คน ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ “เมืองลีงโมเดล” อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นำสื่อมวลชนกว่า 40 คน ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ “เมืองลีงโมเดล” อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เวลา 09.00 น. (วันนี้ 22 มิถุนายน 2560) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงานในพื้นทีจังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 ที่ศูนย์เรียนรู้ “เมืองลีงโมเดล” บ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และมีสื่อมวลชนจากทุกแขนงในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก


นายสุรพล บุตรวงศ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์เห็นความสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา จึงมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม “สัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงานในพื้นทีจังหวัดสุรินทร์” ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ “เมืองลีงโมเดล” ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความเข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างต่อการศึกษาหาความรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ได้นำองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลไปสู่ หมู่บ้าน ชุมชน และครอบครัวของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานีวิทยุ ผู้จัดรายการ ผู้สื่อข่าว อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ผู้ดูแลหอกระจายข่าว ผู้จัดรายการเสียงตามสาย และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40 คน


โอกาสนี้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู่บนทางสายกลาง และความไม่ประมาท ซึ่งคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ซึ่งต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” เป็นที่ตั้ง จึงจะนำไปสู่ความสุขในชีวิตที่แท้จริง


ซึ่งบรรยากาศการศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ “เมืองลีงโมเดล” ในครั้งนี้ ทุกคนต่างให้ความสนใจบันทึกภาพและเก็บรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ อย่างคึกคักเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ สนับสนุนวิทยากร และจัดฐานเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ด้านพืชผักสวนครัว เศรษฐกิจพอเพียงฉบับครัวเรือน โดยนายบรรเจิด -นางสำลี ศรีสุข ฐานเรียนรู้ด้านการอารักษ์พืช โดยนายอุทัย บุญรอด ฐานเรียนรู้ด้านการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ โดยนายสังข์ โคตรวงษา และฐานเรียนรู้ด้านการทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดยนายธนิต อภิชาตวานิช และจัดกิจกรรมล่องแพชมธรรมชาติบริเวณลำน้ำชีด้วย


สมทรง เผือกผล ผช.ปชส.สร. /ข่าว
กำชัย วันสุข , คณิศร ศรีสุข /ภาพ
สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.สร.บก.ข่าว

loading...

Related Posts

Admin

Admin

เว็บไซต์สุรินทร์ร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งใจสร้างชุมชนออนไลน์ ที่มีคุณภาพสำหรับคุณสุรินทร์ เป็นพืนที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่คนสุรินทร์คุยกัน เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองสุรินทร์เรา ขอเปิดรับงานเขียน บทความ เกี่ยวกับสุรินทร์ ในทุก ๆ มิติ ทั้งงานพัฒนา งานศิลปวัฒนธรรม งานวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพื่อนำสุรินทร์ไปในทางที่พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
Admin