ธพว.เดินหน้าแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SMEs จังหวัดสุรินทร์ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 “

ธพว.เดินหน้าแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SMEs จังหวัดสุรินทร์ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และ สินเชื่อ SMEs Transformation Loan” เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย


วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Devellopment Bank หรือ ธพว.) จัดงานเปิดตัวแคมเปญกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐและสินเชื่อ SMEs Tranformation Loan เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย เพื่อผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ Thailand 4.0 สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local Economy) โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน นายดำรงค์ ตั้งธนาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 1 ธพว. ให้การต้อนรับและร่วมเปิดงานพร้อมหน่วยงานพันธมิตรผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานคับคั่ง ณ ห้องพนมดงรัก 1 โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจหลักของ ธวพ.ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) โดยมุ่งเน้นสานต่อนโยบายรัฐด้านส่งเสริมองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และการสร้างโอกาสในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐานสากล SMEs ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ 6 ข้อ ได้แก่ข้อ (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และข้อ(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม


กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงินกองทุน 20,000 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาระยะเวลาชำระคืน 7 ปี ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ใน 3 ปีแรก ไม่ต้องมีหลักประกัน ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย และ 75 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจะเป็นวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย โดยธุรกิจต้องอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดเช่น ภาคการเกษตรแปรรูปอาหาร แหล่งท่องเที่ยว กลุ่ม START UP และกลุ่มเทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นต้นโดยแต่ละจังหวัดจะกำหนดธุรกิจกลุ่มยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน
สินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท กู้ได้รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% คงที่ 3 ปีแรก ปีที่ 4 ถึง 7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี นอกจากนี้กรณีกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ทำให้กิจการมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อความเข้มแข็ง เป็นผู้ประกอบการใหม่ (NEW/START UP) หรือที่มีนวัตกรรม มีศักยภาพ หรือมีแนวโน้มเติบโตเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs กรมธุรกิจ S-Curve หรือ SMEs ที่ส่งออกหรือขยายธุรกิจในต่างประเทศ เป็นต้น


โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวงเงินกองทุน 2,000 ล้านบาท จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนในรูปแบบของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในรูปแบบการให้เงินทุนหมุนเวียนหรือปรับปรุงกิจการ รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้คืนสูงสุดไม่เกิน 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการฟื้นฟู ได้แก่ ธุรกิจเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่ยังคงดำเนินกิจการหรือพร้อมจะฟื้นฟูกิจการได้ ธุรกิจที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แล้วหรือยังไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่ชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากเงินหมุนเวียนธุรกิจขาดสภาพคล่อง เป็นต้น
อีกหนึ่งโครงการดีๆ คือ โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงินกองทุน 1,000 ล้านบาท เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนในรูปแบบของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคล ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้หรือขาดเงินทุนหมุนเวียน สามารถยื่นขอฟื้นฟูกิจการได้ รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้คืน 5-7 ปีไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์ยื่นขอฟื้นฟูกิจการได้แก่บุคคลธรรมดาที่มีจำนวนหนี้ ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท คณะบุคคลที่มีจำนวนหนี้ ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท และนิติบุคคลที่มีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท ซึ่งกิจการจะต้องมีแผนฟื้นฟูเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าหนี้ ลดปัญหาการล้มละลายการเลิกจ้างงานและช่วยผยุงภาพรวมเศรษฐกิจ SMEs ไว้
……………
กำชัย วันสุข /ข่าว
คณิศร ศรีสุข /ภาพ
สุรพล บุตรวงศ์ปชส.สร.บก.ข่าว

loading...

Related Posts

Admin

Admin

เว็บไซต์สุรินทร์ร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งใจสร้างชุมชนออนไลน์ ที่มีคุณภาพสำหรับคุณสุรินทร์ เป็นพืนที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่คนสุรินทร์คุยกัน เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองสุรินทร์เรา ขอเปิดรับงานเขียน บทความ เกี่ยวกับสุรินทร์ ในทุก ๆ มิติ ทั้งงานพัฒนา งานศิลปวัฒนธรรม งานวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพื่อนำสุรินทร์ไปในทางที่พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
Admin