จังหวัดสุรินทร์จัดโครงการสภากาแฟเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

จังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการ “สภากาแฟ” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการปฏิบัติงาน เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน โดยจัดให้มีการพบปะ ระดมความคิดจากทุกภาคส่วนในรูปแบบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน


สำหรับเดือนมิถุนายน 2560 กำหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (หลังใหม่) ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่น มีกาแฟ ขนม อาหาร คาวหวาน เน้นอาหารเพื่อสุขภาพมาให้เลือกรับประทานหลากหลายเมนู พร้อมบริการด้านการตรวจสุขภาพ วัดความดัน วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ฯลฯ ให้ผู้มาร่วมงาน
ก่อนเข้าพิธีการหน่วยงานเจ้าภาพได้จัดชุดนำเต้นแอโรบิค เพื่อปลุกความสดชื่นยามเช้า ทำให้ผู้มาร่วมงานทุกคนได้เต้นยืดเส้นยืดสายพอหอมปากหอมคอ

 

จากนั้นแพทย์จากโรงพยาบาลสุรินทร์ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาเด็กสุรินทร์ไอคิวและอีคิวต่ำซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ เนื่องจากเด็กเหล่านี้จะต้องเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ซึ่งคนไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนเกิดน้อย คนแก่มาก จังหวัดสุรินทร์จึงเริ่มดำเนินการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ในพื้นที่นำร่อง อำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง และอำเภอพนมดงรัก โดยดูแลเด็กตั้งแต่์มารดาเริ่มตั้งครรภ์ ต้องฝากครรภ์ เด็กแรกเกิดต้องได้รับสารอาหารที่เหมาะสม รวมทั้งการบำรุงสุขภาพด้วยอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสมตามวัย เด็กจะต้องได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตวิญญาณ โดยสังคมจะต้องให้การยอมรับ ช่วยกันเลี้ยงดู มอบความรัก ความเอื้ออาทรให้เด็ก
ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งความร่วมมือของชุมชนในการดูแลเด็ก หากประสบความสำเร็จจะนำไปใช้เป็นโมเดลระดับประเทศ คาดว่าเป็นทางออกหนึ่งของประเทศในการสร้าง Thailand citizen 4.0 เพื่อให้ได้ประชากรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติ ต่อไป

ด้านนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดสุรินทร์ทุกคน ที่ช่วยขับเคลื่อนงานทำให้จังหวัดสุรินทร์ผ่านการประเมินจาก ก.พ.ร. ซึ่งเป็นความสำเร็จของทุกหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างเข้มแข็ง จนประสบความสำเร็จด้วยดี
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบป้ายสภากาแฟให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพสภากาแฟเดือนกรกฎาคม 2560


สมทรง เผือกผล ส.ปชส.สุรินทร์ / ข่าว
คณิศร ศรีสุข ส.ปชส.สุรินทร์ / ภาพ

loading...

Related Posts

Admin

Admin

เว็บไซต์สุรินทร์ร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งใจสร้างชุมชนออนไลน์ ที่มีคุณภาพสำหรับคุณสุรินทร์ เป็นพืนที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่คนสุรินทร์คุยกัน เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองสุรินทร์เรา ขอเปิดรับงานเขียน บทความ เกี่ยวกับสุรินทร์ ในทุก ๆ มิติ ทั้งงานพัฒนา งานศิลปวัฒนธรรม งานวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพื่อนำสุรินทร์ไปในทางที่พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
Admin