คอก.จัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้เลี้ยงช้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้เลี้ยงช้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ปานเทพ รัตนากร เป็นประธาน ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการปางช้าง ผู้ดูแลช้าง หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลหรือบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับช้าง นักวิชาการ กลุ่มผู้เลี้ยงช้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 70 คน


รองศาสตราจารย์ปานเทพ รัตนากร ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ กล่าวถึงความเป็นมาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ว่า ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของประเทศและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ในห้วงที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้แก้ไขปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้างและจัดทำแผนอนุรักษ์ช้างไทยให้มีความยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ซึ่งจากข้อเรียกร้องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 92 / 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้าง โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2580 โดยกำหนดจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั่วทุกภาคของประเทศจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง คือ ภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ และครั้งสุดท้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดสุรินทร์ โดยเปิดโอกาสให้ควาญช้าง เจ้าของช้าง เจ้าของปางช้าง ผู้แทนมูลนิธิหรือภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน แม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการรวบรวมความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้างให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์ช้างให้มีความยั่งยืน


สำหรับบรรยากาศในการประชุมสัมมนาซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติที่จังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความคึกคัก มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายในประเด็นที่สำคัญ เช่น การกำหนดนโยบายการจัดการช้างไทย การบูรณาการงบประมาณอันเกี่ยวกับช้าง การสร้างมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวกับช้าง การส่งเสริมสวัสดิการช้าง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในธุรกิจและที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของช้าง


โดยมีบุคคลสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมอภิปรายและระดมความคิดเห็น อาทิ นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ ประธานมูลนิธิพระคชบาล และประธานกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน นายโสภณ คำนุ้ย ผู้จัดการสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไทย นายสินชัย พรมสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้ว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวิสุทธิ์ ฉัตราณุฉัตร ผู้อำนวยการส่วนนิติการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประสานงานในการจัดประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทุกคนต้องการเห็นแผนแม่บทที่สามารถแก้ไขปัญหาช้างที่เป็นรูปธรรมที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน โดยเฉพาะต้องการให้ช้างคืนถิ่นไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไป ให้มีการดูแลส่งเสริมสร้างรายได้ให้คนและช้างอยู่ร่วมกันได้ รวมทั้งการรวบรวมและเผยแพร่สืบทอดวัฒนธรรมช้างไทย ให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติ และเพื่อสร้างจิตสำนึกรัก หวงแหน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่คู่ไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป


สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.สุรินทร์/ข่าว
กำชัย วันสุข คณิศร ศรีสุข /ภาพ

loading...
Admin

Admin

เว็บไซต์สุรินทร์ร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งใจสร้างชุมชนออนไลน์ ที่มีคุณภาพสำหรับคุณสุรินทร์ เป็นพืนที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่คนสุรินทร์คุยกัน เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองสุรินทร์เรา ขอเปิดรับงานเขียน บทความ เกี่ยวกับสุรินทร์ ในทุก ๆ มิติ ทั้งงานพัฒนา งานศิลปวัฒนธรรม งานวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพื่อนำสุรินทร์ไปในทางที่พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
Admin