กำหนดการกิจกรรมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 5 “เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีชาวบ้าน สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง”

 

งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 5
“เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีชาวบ้าน สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง”
ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ความเป็นมา

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่มีภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะฯ มีนโยบายคุณภาพ วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน คือ เป็นผู้นำจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ผลิตงานวิจัยให้เป็นแหล่งความรู้ และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม จากวิสัยทัศน์ของคณะฯ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การผลิตข้าวอินทรีย์ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ผ่านการรับรองจากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM) การปลูกพืชปลอดสารพิษ การผลิตปุ๋ยหมักและการเกษตรอื่นๆ นั้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และประสิทธิภาพสูงในการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ แก่ชุมชนและสังคม จึงได้จัดทำโครงการ “งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 5” เพื่อเปิดโอกาสและเป็นแนวทางให้นักศึกษา คณาจารย์ของคณะฯ ได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ และส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือนักศึกษา กลุ่มเกษตรกร ชุมชนภายในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 50,000 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบการภาคการเกษตร เกษตรอินทรีย์ ภาคธุรกิจ ราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

• เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเกษตรและเทคโนโลยี
• เพื่อให้บริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชน
• เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทย
• เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการให้บริการทางด้านวิชาชีพ
• เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการเกษตรแก่ประชาชนและผู้สนใจ
• เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

การจัดแสดงนิทรรศการ

• นิทรรศการโครงการพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
• นิทรรศการสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
• นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ มูลนิธิพัฒนาอีสาน องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง โรงเรียนสิรินธร สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนท่าสว่าง โรงเรียนโสตศึกษา ฯลฯ
• นิทรรศการหน่วยงานภาคเอกชน
• เปิดบ้านคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 (Open House) ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์แดง

พิธีเปิดงาน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น.
• พิธีเปิดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 5 ณ เวทีกลาง

การประกวดแข่งขัน


 

การประลองสายพันธุ์ไก่
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

• เวลา 10.00 น. กิจกรรมการจัดแสดงสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองนานาชาติ ประกอบด้วยไก่หลายสายพันธุ์ หลายสายเลือด ไก่เลือดร้อย และเลือดผสม เช่น ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ไทย, ไทยเชิงลูกผสม, ก๋อยง่อน, ก๋อย+ตราด+ง่อน ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์พม่า, พม่าลูกผสม, พม่าไต้วัน, พม่าบราซิล, พม่าง่อน ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ไซ่ง่อน (เวียตนาม), ง่อนร้อย, ง่อนก๋อย, ง่อนพม่า และอื่นๆ
• เวลา 16.00 น. กิจกรรมการเสวนากลางแจ้งในพื้นที่งาน ในหัวข้อเรื่อง : “ทิศทางการพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย ตลาดยังคงเติบโต และสดใส”

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

• เวลา 10.00 น. กิจกรรมการประลองสายพันธุ์ รุ่นน้ำหนัก 2.6 กก. เปิดรับสมัครไก่เข้าร่วมแข่งขัน แบบโอเพ่น (ฟรีค่าสมัคร)ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากนิตยสารกีฬาไก่ชน
• เวลา 16.00 น. กิจกรรมการเสวนากลางแจ้งในพื้นที่งาน ในหัวข้อเรื่อง : “เพาะไก่อย่างไรให้เก่ง?”

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560

• เวลา 10.00 น. กิจกรรมการประลองสายพันธุ์ รุ่นน้ำหนัก 2.7 กก. เปิดรับสมัครไก่เข้าร่วมแข่งขัน แบบโอเพ่น (ฟรีค่าสมัคร) ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย
• เวลา 16.00 น. กิจกรรมการเสวนากลางแจ้งในพื้นที่งาน ในหัวข้อเรื่อง : “รอบรู้เรื่องโรค และวิธีการรักษาไก่ชน”

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

• เวลา 10.00 น. กิจกรรมการประลองสายพันธุ์ รุ่นน้ำหนัก 2.8 กก. เปิดรับสมัครไก่เข้าร่วมแข่งขัน แบบโอเพ่น (ฟรีค่าสมัคร) ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก สมาคมสื่อมวลชนไก่ชนไทย
• เวลา 16.00 น. กิจกรรมการเสวนากลางแจ้งในพื้นที่งาน ในหัวข้อเรื่อง : “ลักษณะไก่เก่ง และการคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์”

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560

• เวลา 10.00 น. กิจกรรมการประลองสายพันธุ์ รุ่นน้ำหนัก 2.9 กก. เปิดรับสมัครไก่เข้าร่วมแข่งขัน แบบโอเพ่น (ฟรีค่าสมัคร) ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากท่าน สส.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
• เวลา 16.00 น. กิจกรรมการเสวนากลางแจ้งในพื้นที่งาน ในหัวข้อเรื่อง : “เลี้ยงไก่ชนอย่างไรในวิถีพอเพียง พร้อมสร้างความยั่งยืนให้เหล่าไก่”

วันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค. 2560

• เวลา 10.00 น. กิจกรรมการถ่ายภาพไก่ดาวรุ่ง คู่กับนางแบบ พริตตี้ MC. ชื่อดัง พร้อมรับถ้วยรางวัลเกียรติยศทั้ง 4 ใบจากการแข่งขัน / พิธีปิดงาน

 

การประกวดโค


วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น.

• การประกวดกระบือรุ่นฟันแท้ 1-2 คู่ 2 รุ่น ได้แก่ เพศผู้และเพศเมีย ณ สนามหน้าตึกอำนวยการ
• การประกวดโคลูกผสมวากิวเพศผู้อายุ 12-18 เดือน และ 18 เดือน ขึ้นไป ณ สนามหน้าตึกอำนวยการ
• การประกวดโคลูกผสมวากิวเพศเมียอายุ 12-18 เดือน และ 18 เดือน ขึ้นไป ณ สนามหน้าตึกอำนวยการ

การแข่งขันจัดสวนพื้นบ้านขนาดเล็ก


วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.

• การแข่งขันจัดสวนพื้นบ้านขนาดเล็ก ณ พื้นที่ลานนิทรรศการ คณะเกษตรศาสตร์ฯ

การประกวด “ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบแดนซ์เซอร์”


วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น.

• รอบคัดเลือก ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ณ เวทีกลาง
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.
• รอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ณ เวทีกลาง

การประกวด “วงดนตรีโฟล์คซอง”

วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น.
• รอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ เวทีกลาง
วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.
• รอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ เวทีกลาง


 

การประกวด “วงดนตรีราชมงคลสุรินทร์ Music Contest 2017”

วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น.
• รอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษา ณ เวทีกลาง
วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น.
• รอบคัดเลือก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ เวทีกลาง
วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.
• รอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ เวทีกลาง


 

การประกวดจัดนิทรรศการ “แนวทางการพัฒนาของรัชกาลที่ 9”

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.
• การประกวดจัดนิทรรศการ “แนวทางการพัฒนาของรัชกาลที่ 9” ณ เวทีกลาง


 

การประกวดโครงการมหกรรมไหมจากเส้นใย สู่แพรภัณฑ์

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น.
• การประกวดโครงการมหกรรมไหมจากเส้นใย สู่แพรภัณฑ์ ณ เวทีคณะเกษตรฯ 3 รายการ ดังนี้
o การแข่งขันการทำอาหารจากไหม ระดับประถมศึกษา
o การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ไหม ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา (ปวช.)
o การประกวดผ้าไหม ระดับบุคคลทั่วไป


 

การประกวด “ส้มตำลีลา”

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.
• การประกวด “ส้มตำลีลา” ณ เวทีกลาง


หัวข้อการอบรมและกิจกรรมการสาธิต
วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

• การอบรม เรื่อง เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่น (IMO) เวลา 08.00 น. ณ บูธศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
• การอบรม เรื่อง เทคนิคการขยายพันธุ์พืช เวลา 09.00 น. ณ บูธสาขาวิชาพืชศาสตร์
• การสาธิต เรื่อง การทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นโดยใช้ชุด Test kit และแบบจำลองการศึกษาอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร เวลา 10.00 น. ณ บูธศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
• การสาธิต เรื่อง เทคนิคการย้ายกล้วยไม้จากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออกปลูก เวลา 15.00 น. ณ บูธสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร


 

วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

• การอบรม เรื่อง เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่น (IMO) เวลา 08.00 น. ณ บูธศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
• การอบรม เรื่อง เทคนิคการขยายพันธุ์พืช เวลา 09.00 น. ณ บูธสาขาวิชาพืชศาสตร์


 

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

• การสาธิต เรื่อง ศิลปะการตกแต่งภาชนะปลูกในงานภูมิทัศน์ เวลา 09.00 น. ณ บูธสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
• การสาธิต เรื่อง การทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นโดยใช้ชุด Test kit และแบบจำลองการศึกษาอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร เวลา 10.00 น. ณ บูธศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
• การอบรม เรื่อง เทคนิคการสำรวจพรรณไม้ จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้และการทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เวลา 13.00 น. ณ บูธสาขาวิชาพืชศาสตร์


 

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

• การอบรม เรื่อง เทคนิคการสำรวจพรรณไม้ จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้และการทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เวลา 13.00 น. ณ บูธสาขาวิชาพืชศาสตร์
• การสาธิต เรื่อง การแต่งหน้าเค้กและคัพเค้ก เวลา 15.00 น. ณ บูธสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร


 

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560

• การอบรม เรื่อง เทคนิคการผลิตเคมีภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน เวลา 08.00 น. ณ บูธสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
• การอบรม เรื่อง การเชื่อมไฟฟ้า เวลา 09.00 น. ณ อาคารสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
• การอบรม เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ เวลา 09.00 น. ณ อาคารคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
• การสาธิต เรื่อง การทำคุ้กกี้บาร์จากแป้งข้าว เวลา 15.00 น. ณ บูธสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร


 

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560

• การอบรม เรื่อง เทคนิคการผลิตเคมีภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน เวลา 08.00 น. ณ บูธสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
• การสาธิต เรื่อง ศิลปะการตกแต่งภาชนะปลูกในงานภูมิทัศน์ เวลา 09.00 น. ณ บูธสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
• การอบรม เรื่อง การเชื่อมไฟฟ้า เวลา 09.00 น. ณ อาคารสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
• การสาธิต เรื่อง การทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นโดยใช้ชุด Test kit และแบบจำลองการศึกษาอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร เวลา 10.00 น. ณ บูธศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์


 

วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560

• การสาธิต เรื่อง การทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นโดยใช้ชุด Test kit และแบบจำลองการศึกษาอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร เวลา 10.00 น. ณ บูธศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมอบรมและการสาธิตที่จัดทุกวัน
• เวลา 08.00 น. นิทรรศการด้านสัตว์ปีก กิจกรรมป้อนนมแพะ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ถ่ายพยาธิ ยาบำรุง ถักเชือก คล้องวัว เล่นห่วง ฟาดแส้ รีดนม ผสมเทียม และจำหน่วยไก่อบราคาตัวละ 120 บาท บูธสาขาวิชาสัตวศาสตร์
• เวลา 08.00 น. การสาธิตระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์ บูธสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
• เวลา 09.00 น. การสาธิตทอผ้าพันคอ บูธสาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
• เวลา 10.00 น. อบรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บูธสาขาวิชาประมง
• เวลา 10.00 น. การพัฒนาต้นแบบเครือข่ายเนเซอร์ไร้สายสำรับการรับรู้สภาพแวดล้อมในแปลงปลูกพืช บูธสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


 

การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
• การแสดงรำวงกงก้าประยุกต์ (มีแห่งเดียวในประเทศไทย) ของชมรมผู้สูงอายุบานไม่รู้โรย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
• การแสดงเรือมอันเร ประยุกต์เพื่อการออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.
• การแสดงรำไม้พลอยประยุกต์ ชุดชนะเลิศของจังหวัดสุรินทร์ 5 สมัยติดต่อกันของชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
• การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค และ การแสดงระเบียบวาทศิลป์ ณ เวทีสนามกีฬาฟุตบอล

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.
• การแสดงวงดนตรี “กุ้ง สุภาพร สายรักษ์” ณ เวทีสนามกีฬาฟุตบอล

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.
• การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง
• การแสดงวงดนตรี “วงเก๋าซึม” ณ เวทีสนามกีฬาฟุตบอล

วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.
• การแสดงวงดนตรี “วงไม้ขีดไฟ” ณ เวทีสนามกีฬาฟุตบอล

loading...

Related Posts

Admin

Admin

เว็บไซต์สุรินทร์ร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งใจสร้างชุมชนออนไลน์ ที่มีคุณภาพสำหรับคุณสุรินทร์ เป็นพืนที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่คนสุรินทร์คุยกัน เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองสุรินทร์เรา ขอเปิดรับงานเขียน บทความ เกี่ยวกับสุรินทร์ ในทุก ๆ มิติ ทั้งงานพัฒนา งานศิลปวัฒนธรรม งานวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพื่อนำสุรินทร์ไปในทางที่พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
Admin